Algemene verkoopsvoorwaarden

Onze voorwaarden zijn laatst bijgewerkt op 22/06/2024.

Artikel 1: Afwijzing van Andere Voorwaarden

1.1 Wij verwerpen volstrekt alle andere voorwaarden vermeld op brieven en andere bescheiden uitgaande van de klanten, behoudens andersluidend schriftelijk beding van onzentwege.

 

Artikel 2: Prijsaanpassing

2.1 De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

 

Artikel 3: Annulatie van Bestelling

3.1 In geval van annulatie van de bestelling is de koper/opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd:

  • 50% bij annulatie binnen de 4 weken na de schriftelijke goedkeuring.
  • De kostprijs van het materiaal (ramen, glas, rolluiken, motoren, vliegenramen, blauwsteen en alle andere maatwerk) bij annulatie na 4 weken.

 

Artikel 4: Leveringstermijnen

4.1 De leverings/uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering/uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. De indicatieve leveringstermijn begint pas te lopen na betaling van het voorschot.

 

Artikel 5: Vrijwaringsplicht

5.1 Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

 

Artikel 6: Niet Afhalen van Goederen

6.1 Indien de koper/opdrachtgever de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten nadele van de koper/opdrachtgever en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

 

Artikel 7: Risico bij Bewaring van Goederen

7.1 De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper/opdrachtgever.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1 Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 

Artikel 9: Ontbinding van de Overeenkomst

9.1 Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper/opdrachtgever.

 

Artikel 10: Wetgeving Consumentenbescherming

10.1 Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

 

Artikel 11: Facturering

11.1 Er wordt een factuur opgemaakt volgens vordering van de werken. 11.2 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 11.3 Voor aanpassingen aan opgemaakte facturen wordt een administratieve kost aangerekend van 50€ + BTW.

 

Artikel 12: Betaling

12.1 Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 15de dag na factuurdatum. 12.2 In geval van wanbetaling zal een verwijlintrest verschuldigd zijn ten belope van 1% per begonnen maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 65,00 euro als schadevergoeding. 12.3 Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van onze facturen geeft ons het recht om de overeenkomst als geschorst te beschouwen en elke verdere tussenkomst of herstelling te weigeren. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

Artikel 13: Beschadigingen

13.1 Eventuele beschadigingen zijn ontvankelijk volgens de waarnemingsvoorwaarden opgelegd door het WTCB.

 

Artikel 14: Speciale Zonwerende Beglazing

14.1 Hou rekening dat indien u kiest voor speciale zonwerende beglazing deze naargelang lichtinval een groene schijn kan geven.

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15.1 Al onze geleverde goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling ervan, in weerwil van artikel 1583 B.W. Dit beding is essentieel en verzaking wordt niet vermoed. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.

 

Artikel 16: Bevoegde Rechtbanken

16.1 Voor alle geschillen, ook in geval van kort geding of oproeping in vrijwaring, zullen uitsluitend de rechtbanken of afdelingen ervan van Brugge territoriaal bevoegd zijn.

 

Artikel 17: Bouwovertredingen

17.1 Wanneer er een bouwovertreding gemaakt wordt, is Finestone hiervoor niet aansprakelijk.